do góry
Strona główna Aktualności

HALA NYSA - uroczyste otwarcie

14 grudnia 2017
kategoria:
Aktualności
 

Agencja Rozwoju Nysy zaprasza serdecznie w dniach 29-30 grudnia na wielkie otwarcie HALI NYSA przy ul. Sudeckiej. Na początek starcie Stali Nysa i gwiazd polskiej siatkówki. A później emocje będą tylko rosnąć -  już w lutym o Nysie usłyszy cała Polska. Wszystko za sprawą gali bosku transmitowanej przez telewizję Polsat. W kolejnych miesiącach nie zabraknie występów gwiazd muzyki i kabaretu.

29 i 30 grudnia czekają nas dni otwarte na hali. Na początek pokazowy mecz naszych siatkarzy z gwiazdami tego sportu. Nie zabraknie wielkich nazwisk – z Sebastianem Świderskim i Pawłem Papke na czele (I pula biletów do 20 grudnia; cena 15 zł, II pula biletów od 21 grudnia: cena 25 zł - bilety można kupić w kasie HALI NYSA i na stronie internetowej: https://kulturairozrywka.pl/nysa-towarzyski-mecz-gw…/…/37438).

W kolejnym dniu także nie zabraknie emocji i ciekawych wydarzeń dla całych rodzin. Wejście na halę 30 grudnia będzie bezpłatne.Kto przyjdzie, na pewno nie pożałuje. Zwłaszcza, że obok zwiedzania nowego obiektu, przygotowano masę innych atrakcji. Będzie można m.in. zobaczyć dinozaury, wystawy robotów, pograć w planszówki, zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, a także wstąpić do strefy sportu i rekreacji.

Na drzwi otwarte zaprasza: Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz, Rada Miejska w Nysie - Paweł Nakonieczny (przewodniczący), Agencja Rozwoju Nysy - Bogdan Wyczałkowski (prezes zarządu).

29 GRUDNIA - MECZ OTWARCIA / BILETY 15/25 zł
godz. 17:00

GWIAZDY SIATKÓWKI vs. STAL NYSA
Uroczysta gala, mecz towarzyski piłki siatkowej

30 GRUDNIA - DRZWI OTWARTE - PROGRAM / WSTĘP WOLNY
godz. 11.00-18.00

JURA PARK W KRASIEJOWIE
Warsztaty archeologiczne, gry i zabawy
 
STREFA ROBOTÓW
Konstruktorzy robotów - warsztaty z robotyki, pokazy: druku 3D, wirtualnej rzeczywistości, robotów: Photon oraz Lego Mindstorms
 
KREATORNIA
Warsztaty i zabawy, gry planszowe, Gry niebanalne, Fotobudka
 
STREFA SPORTU I REKREACJI
Tenis kids, street warriors, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zwierzątka z baloników, plecenie warkoczyków, zabawy z chustą animacyjną
 
POKAZY SPORTOWE I TANECZNE
Wytwórnia Działań Kreatywnych, Akademia Młodych Orłów, pokazy sztuk walki i inne.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
MECZ OTWARCIA / DRZWI OTWARTE


ORGANIZOWANEJ W HALI NYSA (HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA W NYSIE) w dn. 29-30 grudnia 2017 r.
organizowanej przez Agencję Rozwoju Nysy sp. z o. o. z siedzibą w Nysie na ul. Ogrodowej 4


Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej

ROZDZIAŁ I
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Regulamin dotyczy towarzyskiego MECZU OTWARCIA Gwiazdy Siatkówki vs. Stal Nysa organizowanego w dn. 29 grudnia oraz DRZWI OTWARTYCH w dn. 30 grudnia
Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:
- sposób organizacji imprezy masowej;
- obowiązki uczestników imprezy masowej;
- warunki uczestnictwa;
- uprawnienia uczestników imprezy masowej;
- zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.
Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU oraz REGULAMINU OBIEKTU.

ROZDZIAŁ II
SPOSÓB ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
Impreza w dn. 29 grudnia 2017 r. jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – (tj. bilety jednorazowe, imienne zaproszenia).
Impreza w dn. 30 grudnia 2017 r. jest bezpłatna.
Dopuszcza się udział w imprezie masowej osoby nieposiadającej karnetu, biletu jednorazowego, imiennego zaproszenia w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze ARN.
Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 2 uprawnione są osoby znajdujące się na listach wymienionych w ust. 3 oraz osoby posiadające dokument tożsamości z nadanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemców dokument tożsamości.

ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ
Uczestnik imprezy jest obowiązany:
- posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na halę oraz dokument tożsamości;
- zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników imprezy masowej;
- zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
- stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ
Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
- wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
- odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
- znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- małoletniej do lat 14, niebędącej pod opieką opiekuna.

Podczas imprezy masowej –  zabrania się:
- używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
- używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp
- wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
- rzucania przedmiotami;
- spożywania alkoholu (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej), używania środków odurzających lub psychotropowych;
- uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
- rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu na terenie hali widowiskowo - sportowej;
- używania środków pirotechnicznych itp..
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu hali widowiskowo - sportowej oraz niszczenia infrastruktury obiektu;
- nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

Obowiązuje zakaz opuszczania imprezy masowej podczas jej trwania z wyjątkiem przypadków szczególnych (wyjątkowych). Dopuszcza się opuszczenia imprezy masowej podczas jej trwania bez uzasadnionej przyczyny, na własne żądanie, jednak przy ponownym wejściu należy powtórnie nabyć bilet wstępu i poddać się podstawowym rygorem kontrolnym, obowiązującym jak przy wejściu na teren imprezy.
Palarnia dla uczestników imprezy znajduje się w wyodrębnionym miejscu przy wejściu/wyjściu POŁUDNIOWYM.
Zabrania się wnoszenia na obiekt i posiadania na meczu:
- przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
- materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
- alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
- zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
- pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
- materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
- butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
- kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
- urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez internet  za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
- przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: boiska na płycie głównej, gelerii technicznej na II piętrze, pomieszczeń szatniowych , budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 
ROZDZIAŁ V
UPRAWNIENIA UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ
Uczestnik imprezy ma prawo:
- przebywać na terenie obiektu  w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
- w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
- do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;- korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
- korzystać z pomocy medycznej.
Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
- niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
- składania skarg i wniosków;

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
- zmiany terminu imprezy;
- dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
- unieważnienia karty kibica, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na mecz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Regulamin imprezy masowej – meczów piłki siatkowej mężczyzn wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 roku.
Regulamin udostępniony jest uczestnikom imprezy - publikacja na stronie ARN oraz na plakatach przy wejściach na obiekt.

Agencja Rozwoju Nysy
BOGDAN WYCZAŁKOWSKI
prezes zarządu

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H