do góry

Regulamin

Regulamin strzeżonego kąpieliska nad Jeziorem Nyskim

 1. Kąpielisko jest strzeżone w godz. 9.00-18.00, gdy jest wywieszona biała flaga.
 2. Kolory flag oznaczają:
  • biała - kąpiel dozwolona
  • czerwona - zakaz kąpieli
 3. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby posiadające aktualny bilet wstępu.
 4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 6. Akwen wód przybrzeżnych podzielono na:
  • brodzik dla osób nie umiejących pływać o głębokości 1,2m oznaczony sznurem z pływakami;
  • pozostały akwen dla umiejących pływać: 2,5m do żółtej boi; 4m do czerwonej boi.
 7. Osobom długo przebywającym na słońcu, lub po intensywnym wysiłku nie wolno gwałtownie zanurzać się w wodzie.
 8. Zaleca się korzystanie z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR.
 11. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 12. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  • przekraczać granic stref wyznaczonych kąpielisk
  • niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska
  • zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucać inne osoby do wody
  • zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska.
 13. Wprowadzanie psów na teren kąpieliska SUROWO ZABRONIONE!
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska i ośrodka niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 15. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska oraz ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 16. Propozycje i uwagi prosimy wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać Dyrektorowi NOR. Książka skarg i wniosków znajduje się u Kierownika wypożyczalni.
 17. Na terenie Kąpieliska znajduje się czynna w sezonie letnim wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego.
 18. W sezonie letnim na terenie NOR wędkowanie dozwolone jest od godz. 19.00 do 8.00 dnia następnego.

Regulamin pola namiotowego

 1. Do korzystania z urządzeń pola namiotowego i caravaningowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka oraz posiadające aktualną kartę pobytu, a w przypadku wjazdu pojazdem mechanicznym również kartą wjazdu.
 2. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu określa gospodarz pola.
 3. Mieszkańcy pola namiotowego i caravaningowego zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku
  • przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 23.00 - 8.00 a w sobotą i niedzielą od 0.30 - 8.00
  • ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń określonych znakami ośrodka
  • korzystania z urządzeń pola namiotowego i Ośrodka w sposób kulturalny oraz nie powodujący uszkodzen ani pogorszenia ich stanu technicznego
  • racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli.
 4. Doba hotelowa w Ośrodku trwa od godz. 15.00 - 12.00 dnia następnego i wszyscy korzystający z usług bazy noclegowej zobowiązani są do jej przestrzegania.
 5. Po upływie doby hotelowej, korzystający z usług pola namiotowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużenie pobytu na terenie Ośrodka.
 6. Kategorycznie zabrania się :
  • palenia ogniska poza wyznaczonym do tego celu miejscem
  • niszczenia urządzeń i zieleni Ośrodka
  • okopywania namiotów
  • korzystania z pojazdów mechanicznych w godz. 23.00 - 8.00
  • ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza
  • prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia Dyrekcji Ośrodka
  • zaśmiecania terenu Ośrodka.
 7. Za szkody powstałe wskutek nie przestrzegania Regulaminu N.O.R. nie ponosi odpowiedzialności

Regulamin kempingu

 1. Do korzystania z urządzeń domków kempingowych i pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane w domkach kempingowych i posiadające aktualną kartę pobytu.
 2. Prawo do wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ośrodka mają osoby posiadające kartę wjazdu, którą otrzymują po dopełnieniu formalności w recepcji.
 3. Osoby, korzystające z kempingu zobowiązane są przestrzegać regulaminy NOR, tworząc odpowiednie warunki pozostałym uczestnikom wypoczynku.
 4. Mieszkańcy pokoi gościnnych i domków kempingowych szczególnie zobowiązani są do:
  • utrzymywania porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie kwaterach
  • przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23.00 - 7.00
  • ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń określonych znakami ośrodka
  • korzystania z urządzeń domków kempingowych i ośrodka w sposób kulturalny oraz nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego
  • racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli.
 5. Do przeprowadzenia kontroli, dotyczącej przestrzegania Regulaminu kempingu uprawnieni są: funkcjonariusze policji, służby porządkowej oraz pracownicy funkcyjni Nyskiego Ośrodka Rekreacji, legitymujący się zatwierdzonymi przez Dyrektora identyfikatorami.
 6. Meldowanie osób przybyłych do ośrodka odbywa się od godz. 16.00.
 7. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej doby pobytu.
 8. Za rzeczy pozostawione w pokojach NOR nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Za zniszczenia bazy noclegowej i jej wyposażenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba korzystająca z danej kwatery. Rekompensata pieniężna zostanie naliczona w/g cennika NOR.
 10. Po upływie terminu wypoczynku osoby, korzystające z pokoi gościnnych i domków kempingowych, mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużenie pobytu w ośrodku.
 11. Pokój lub domek kempingowy należy opuścić w dniu wyjazdu do godz. 12.00.
 12. Po zakończeniu wypoczynku kwaterę odbiera upoważniony do tego pracownik NOR.
 13. Kategorycznie zabrania się:
  • niszczenia drzew, krzewów i zieleni ośrodka
  • korzystania z pojazdów mechanicznych w godz. 23.00 - 7.00
  • prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia administracji ośrodka.
  • zaśmiecania terenu ośrodka.

Regulamin wypożyczalni rowerów Nyskiego Ośrodka Rekreacji

 1. Wypożyczalnia rowerów na Ośrodku w Skorochowie jest czynna:
 2. 1 czerwca – 30 września – w godz. 9:00 – 17:00.
 3. 1 października – 31 maja – w godz. 8:00 – 15:00.
 4. Wypożyczane rowery są własnością Nyskiego Ośrodka Rekreacji.
 5. Rowery wyposażone są w: kask z daszkiem, zapięcie, pompkę, na życzenie klienta za dodatkową opłatą można wypożyczyć sakwę rowerową.
 6. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
  • przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane,
  • podpisać druk wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej (ukończone 16 lat) wymagane jest przedstawienie karty rowerowej,
  • osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower,
  • osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 7. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry. Po przekroczeniu deklarowanego czasu opłata będzie pobierana według obowiązującego cennika.
 8. Wypożyczający obowiązuje się do:
  • korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  • oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym,
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
 9. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
 10. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru na kilka dni (wg obowiązującego cennika).
 11. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
 12. W przypadku nie zwrócenia roweru do momentu zamknięcia wypożyczalni dane klienta będą przekazane policji.
 13. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego i karnego.

Nysa, dnia 1 stycznia 2002 r.

REZYGNACJA Z REZERWACJI

Zarządzenie Nr 21/16 Prezesa Nyskiego Ośrodka Rekreacji sp. z o.o. w sprawie kosztów rezygnacji z wypoczynku w domkach campingowych NOR z dnia 19.05.2016r.

Z dniem 01.06.2016r. wprowadza się następujące warunki rezygnacji z wypoczynku w Nyskim Ośrodku Rekreacji:

§1

Rezygnacja z rezerwowanych domkówlub pokoi może nastąpić jedynie w formie pisemnej złożonej przez uczestnika – podpisanej i oznaczonej datą jej złożenia.

§2

Nyski Ośrodek Rekreacji dokonuje następujących potrąceń z dokonanych przedpłat :

 1. opłatę manipulacyjną w wysokości 20,- zł, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, jednak nie mniej niż wartość podatku VAT.
 2. w przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 10% wartości przedpłaty, jednak nie mniej niż 20,- zł, jednak nie mniej niż wartość podatku VAT.
 3. w przypadku rezygnacji w terminie od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia pobytu – 50% wartości przedpłaty.
 4. w przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia pobytu – 100% wartości przedpłaty.
§3

Wszystkie przypadki rezygnacji rozpatruje Prezes Nyskiego Ośrodka Rekreacji Sp. z o.o.

§4

Od powyższych ustaleń nie ma odwołania.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H