do góry
Strona główna Targowisko Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie

§ 1

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, zwany dalej regulaminem, określa sposób i formę oraz zasady prowadzenia handlu, usług i gastronomii na Targowisku Miejskim w Nysie.

§ 2

 1. Targowisko Miejskie w Nysie, zwane dalej targowiskiem, zlokalizowane jest w Nysie przy ul. Łukasińskiego.
 2. W skład targowiska wchodzi:
  1. Plac Główny, przeznaczony do prowadzenia handlu wszelkim asortymentem towarowym, za wyjątkiem:
   1. płodów rolnych,
   2. zwierząt hodowlanych
  2. Zieleniak, przeznaczony do prowadzenia handlu:
   1. płodami rolnymi,
   2. wyrobami masarniczo – wędliniarskimi,
   3. artykułami spożywczymi,
   4. środkami i artykułami ogrodniczymi,
   5. chemią i artykułami gospodarstwa domowego.
   6. produktami pochodzenia zwierzęcego
 3. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie targowiska, również poza godzinami jego funkcjonowania.
 4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Nysy.

§ 3

 1. Targowisko czynne jest w dni powszednie oraz w niedziele handlowe w godz. 05:00 - 16:00.
 2. Na wniosek sprzedających i za zgodą Zarządcy, targowisko może być czynne w pozostałe niedziele w godz. 05:00 - 16:00.

§ 4

Ustala się następującą organizację pracy targowiska:

 1. miejsce pod działalność handlową, z uwzględnieniem branży, oraz powierzchnię miejsca sprzedaży wyznacza Zarządca,
 2. ciągi piesze, drogi ewakuacyjne, p.pożarowe i miejsca pod działalność handlową, usługową i gastronomiczną wyznaczane są liniami poziomymi,
 3. sprzedaż na targowisku może być prowadzona w kioskach, ze straganów, stołów, z ręki, z ziemi, wiadra, kosza i skrzynki, a na zieleniaku również z samochodów i przyczep,
 4. zabrania się sprzedaży towarów poza miejscem do tego wyznaczonym,
 5. wyznaczone przez Zarządcę targowiska miejsca sprzedaży, podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty targowej i nie mogą być odstępowane osobom trzecim,
 6. działalność usługowa i gastronomiczna może być prowadzona wyłącznie w pawilonach,
 7. zabrania się rozbudowywania, dobudowywania obiektów bez pisemnej zgody Zarządcy targowiska i uzyskania wymaganego zezwolenia wynikającego z przepisów Prawa budowlanego,
 8. za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel,
 9. zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia dzierżawcy terenu z opłaty czynszu dzierżawnego.

§ 5

Działalność na targowisku mogą prowadzić:

 1. osoby fizyczne i prawne posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. rolnicy i działkowicze,
 3. rękodzielnicy ludowi i artystyczni,
 4. zbieracze runa i owoców leśnych,
 5. osoby sprzedające swoje używane przedmioty,
 6. cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:
  1. nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego,
  2. trucizn i dopalaczy,
  3. produktów leczniczych,
  4. napojów alkoholowych,
  5. broni palnej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych,
  6. kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,
  7. zwierząt gospodarskich i domowych,
  8. drobiu i innego ptactwa,
  9. innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży, powinny posiadać ważny atest wystawiony przez klasyfikatora.

§ 7

Zabrania się na targowisku:

 1. spożywania napojów alkoholowych,
 2. prowadzenia gier hazardowych i oszukańczych,
 3. sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,
 4. sprzedaży towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,
 5. handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i na jezdniach targowiska,
 6. pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,
 7. zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów,
 8. wieszania reklam na terenie targowiska bez zgody Zarządcy,
 9. wjazdu na targowisko pojazdami samochodowymi, za wyjątkiem pojazdów
  zaopatrzenia, które mogą wjeżdżać w godzinach do 07:30 i od 13:30.

§ 8

Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu
środkami spożywczymi określają odrębne przepisy, podlegają one wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na targowisku.

§ 9

Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i w zakupie.

§ 10

Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:

 1. przestrzegania niniejszego regulaminu,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw
  konsumenta, prawa działalności gospodarczej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Zarządcę targowiska w zakresie statutowej działalności targowiska,
 4. uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności handlowej z Zarządcą targowiska lub z osobą przez niego upoważnioną,
 5. oznaczenia miejsca działalności, poprzez oznaczenie przedsiębiorcy (firmy), numer rejestru, pod którym jest wpisany wraz z określeniem organu, który prowadzi dany rejestr,
 6. używania sprawnych i z ważną legalizacją narzędzi pomiarowych; narzędzia pomiarowe powinny być tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia,
 7. umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,
 8. utrzymania miejsca prowadzonej działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu,
 9. składowania wszelkich odpadów papierowych i z tworzyw sztucznych oddzielnie, a pozostałych w koszach na odpady; odpady zielone należy składać wyłącznie do worków BIO,
 10. usuwania nadmiaru śniegu zalegającego na dachach pawilonów i innych urządzeniach,
 11. poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione.

§ 11

Zarządca targowiska:

 1. zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku ze sprawowanym zarządem,
 2. wywiesza na tablicy ogłoszeń na targowisku regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, informacje o opłacie targowej, obowiązujące przepisy określające wymagania higieniczne i sanitarne w handlu środkami spożywczymi i inne mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
  targowiska,
 3. dba o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia uchybień,
 4. wyznacza miejsca do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej oraz drogi komunikacyjne, pożarowe ciągi komunikacyjne w sposób widoczny i trwały,
 5. wskazuje osobom prowadzącym działalność handlową, usługową i gastronomiczną na targowiskach miejsce jej prowadzenia,
 6. odpowiada za porządek i czystość na targowisku,
 7. dba o estetykę, reklamę i wygląd targowiska,
 8. zapewnia korzystanie z urządzeń targowych, w tym z toalety, za opłatą ustaloną przez Zarządcę,
 9. wstrzyma sprzedaż towarów objętych zakazem sprzedaży i zawiadomi właściwe służby publiczne o wstrzymaniu jego sprzedaży,
 10. przeprowadza naprawy i remonty niezbędne do zachowania targowiska i jego urządzeń w stanie niepogorszonym,
 11. jest odpowiedzialny za stan sanitarno – porządkowy na terenie targowiska..

§ 12

 1. Od osób prowadzących na targowisku działalność handlową, usługową i gastronomiczną pobierana jest przez Zarządcę dzienna opłata targowa, za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Targowiska Miejskiego w Nysie, będącego inkasentem opłaty targowej, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Nysie. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie z bieżącą datą, wystawione na blankietach według ustalonego wzoru, z nadrukiem „Targowisko Miejskie w Nysie”. Stawki opłaty targowej ustalane są uchwałą Rady Miejskiej w Nysie.
 2. Niezależnie od opłaty, o której mowa w ust. 1, od osób, z którymi targowisko zawiera umowy dzierżawy oraz od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych, pobierana jest opłata eksploatacyjna, na którą składają się koszty utrzymania części wspólnych targowiska, a w szczególności: oświetlenia targowiska, wywozu nieczystości komunalnych, sprzątania, odśnieżania, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków oraz koszty wyposażenia i remontów targowiska, według stawek określonych na podstawie kalkulacji własnej Zarządcy, sporządzanej w oparciu o koszty eksploatacyjne, jakie ponosi targowisko.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwidoczniona jest na tablicy ogłoszeń targowiska.
 4. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania działalności handlowej na targowisku jest posiadanie dowodu uiszczenia opłaty targowej.
 5. Kontrolę uiszczenia opłaty targowej i eksploatacyjnej mogą przeprowadzać przedstawiciele Zarządcy. Z osobami fizycznymi i prawnymi
  prowadzącymi działalność handlową, usługową i gastronomiczną w obiektach stałych zawierana jest umowa dzierżawy. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do rezerwacji stanowisk handlowych.Za wystawianie towaru do sprzedaży poza urządzenie i wyznaczone liniami poziomymi miejsca handlowe będzie pobierana dodatkowa opłata targowa.

§ 13

Zarządca targowiska informuje właściwe służby tj. Policję, Straż Miejską w Nysie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwową Inspekcję Pracy i inne organy o przypadkach naruszeń obowiązujących przepisów.

§ 14

 1. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi związane z funkcjonowaniem targowiska można składać Zarządcy (kierownikowi) targowiska.
 2. Skargi i wnioski związane z realizacją obowiązków Zarządcy targowiska mogą być składane Burmistrzowi Nysy.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H