do góry

O Firmie

Misją Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. jest:

Dostarczenie wysokiej jakości komunalnych usług mieszkaniowych oraz sportowo-rekreacyjnych, które przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy Nysa i jej rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałając depopulacji regionu.

Naszą Misję będziemy realizować poprzez:

 • Zapewnienie wysokiej jakości komunalnych usług mieszkaniowych.
 • Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom demograficznym poprzez rozwój społeczny.
 • Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji.
 • Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty rekreacyjno - sportowej.

Agencja Rozwoju Nysy pragnie zostać liderem na rynku usług komunalnych i będzie dążyć do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy Nysa w obszarze gospodarki mieszkaniowej, sportu i rekreacji poprzez zastosowanie nowych i innowacyjnych technologii.

 

Historia

Dnia 01 stycznia 1998r. zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10.12.1997r. Rep. A. Nr 6763/1997 zostało zawiązane Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „LOKATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 07/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. Rep. A. Nr 1480/2002 z dnia 14.08.2002r. dokonano zmiany Spółki na Nyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nysie na podstawie Uchwały Nr 24/2004 z dnia 30.06.2004 r. dokonało zmiany aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, że zmieniło firmę Spółki z „Nyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na „Nyski Zarząd Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Repertorium A: 6689/2004

W dniu 30.11.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdecydowało o połączeniu Spółek: Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z Nyskim Ośrodkiem Rekreacji Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Data połączenia Spółek to 2 stycznia 2017 r. W wyniku połączenia dotychczasowe Spółki funkcjonować będą pod nową nazwą (firmą): Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powołanie do życia Agencji Rozwoju Nysy poprzedziła analiza struktury organizacyjnej oraz sytuacji ekonomicznej poszczególnych jednostek gminy Nysa. Wielkość organizacji oraz zadania realizowane przez Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., jak również Nyski Ośrodek Rekreacji skłoniły właściciela – gminę Nysa do rozważenia koncepcji ich konsolidacji. Połączenie obu instytucji powinno w perspektywie ich wspólnego funkcjonowania przełożyć się na efekty synergii w wielu obszarach, w tym m.in.:

 • ułatwić aplikowanie o środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej promującej przedsięwzięcia realizowane kompleksowo i obejmujące jednocześnie kilka obszarów gospodarki komunalnej,
 • pomóc w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych oraz partnerów biznesowych
  z uwagi na dużą złożoność realizowanych działalności, a tym samym różnorodność możliwości w tym obszarze,
 • umożliwić podejmowanie kolejnych, innowacyjnych zadań i działalności wspierających rozwój społeczno-gospodarczy regionu, dedykowanych w szczególności mieszkańcom gminy Nysa,
 • podejmować zadania inwestycyjne w większym rozmiarze niż dotychczasowy, dzięki połączeniu majątku i kapitałów spółek,
 • zoptymalizować strukturę i wykorzystanie kapitału ludzkiego.

Podstrony:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H