do góry
Agencja Rozwoju Nysy
https://www.arn.nysa.pl/o_firmie/index
Drukuj grafikę : tak / nie

O Firmie

Misją Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. jest:

Dostarczenie wysokiej jakości komunalnych usług mieszkaniowych oraz sportowo-rekreacyjnych, które przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy Nysa i jej rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałając depopulacji regionu.

Naszą Misję będziemy realizować poprzez:

Agencja Rozwoju Nysy pragnie zostać liderem na rynku usług komunalnych i będzie dążyć do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy Nysa w obszarze gospodarki mieszkaniowej, sportu i rekreacji poprzez zastosowanie nowych i innowacyjnych technologii.

 

Historia

Dnia 01 stycznia 1998r. zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10.12.1997r. Rep. A. Nr 6763/1997 zostało zawiązane Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „LOKATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 07/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. Rep. A. Nr 1480/2002 z dnia 14.08.2002r. dokonano zmiany Spółki na Nyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nysie na podstawie Uchwały Nr 24/2004 z dnia 30.06.2004 r. dokonało zmiany aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, że zmieniło firmę Spółki z „Nyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na „Nyski Zarząd Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Repertorium A: 6689/2004

W dniu 30.11.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdecydowało o połączeniu Spółek: Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z Nyskim Ośrodkiem Rekreacji Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Data połączenia Spółek to 2 stycznia 2017 r. W wyniku połączenia dotychczasowe Spółki funkcjonować będą pod nową nazwą (firmą): Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powołanie do życia Agencji Rozwoju Nysy poprzedziła analiza struktury organizacyjnej oraz sytuacji ekonomicznej poszczególnych jednostek gminy Nysa. Wielkość organizacji oraz zadania realizowane przez Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., jak również Nyski Ośrodek Rekreacji skłoniły właściciela – gminę Nysa do rozważenia koncepcji ich konsolidacji. Połączenie obu instytucji powinno w perspektywie ich wspólnego funkcjonowania przełożyć się na efekty synergii w wielu obszarach, w tym m.in.:

Podstrony: