do góry

DUMA REGIONU

HALA NYSA to największy w regionie i jeden z najnowocześniejszych w Polsce halowy obiekt sportowo-widowiskowy. Położony jest zaledwie 2 kilometry od Rynku Głównego w Nysie. Nasz kompleks składa się z: HALI NYSA, trawiastego stadionu sportowego oraz boiska ze sztuczną murawą (planowany koniec inwestycji 2018 r.). HALA NYSA posiada możliwość dowolnej konfiguracji, które spełnią warunki organizacji imprez każdej skali. Wygodne zaplecze dla sportowców i wykonawców, a także dobre warunki akustyczne obiektu przekonują wielu organizatorów planujących wydarzenia.

 

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Wielofunkcyjny charakter HALI NYSA umożliwia rozgrywanie na jej terenie zawodów w kilku kluczowych dyscyplinach: Wśród nich są: piłka siatkowa, piłka ręczna, halowa piłka nożna, badminton, boks, gimnastyka, koszykówka, sporty walki, tenis ziemny, tenis stołowy, sportowe zawody taneczne. Zalety HALI NYSA to nie tylko jej lokalizacja, rozmiar i wielofunkcyjność, ale również bogate możliwości techniczne. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z najbardziej zaawansowanych systemów scenicznych i multimedialnych podczas odbywających się tu imprez. Taki obiekt z pewnością spełni oczekiwania organizatorów różnorodnych wydarzeń, jak i zadowoli samych widzów. HALA NYSA kontrolowana jest przez nowoczesne systemy grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne. To one odpowiadają m.in. za komfort uczestników wydarzeń poprzez utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności wewnątrz hali. W ciągu kilku godzin - za pomocą paneli podłogowych oraz odpowiedniej nawierzchni - płytę główną można zmienić np. z miejsca koncertu w miejsce rozgrywek sportowych i innych dyscyplin.

 

NIE TYLKO SPORT

HALA NYSA to doskonałe miejsce do organizacji zawodów sportowych, ale także koncertów, wystaw, kongresów, targów. Może być również planem produkcji telewizyjnych, reklamowych czy wielkich spektakli z udziałem widzów. Tylko nieliczne hale w regionie oferują tak rozwiniętą infrastrukturę; Płyta główna ma ponad 2,5 tys. miejsc siedzących na trybunach. Płyta areny sportowej, która może pomieścić 1,5 tys. osób. Cały obiekt może pomieścić ok. 2,5 tys. przy wydarzeniach sportowych i 3,3 tys. przy wydarzenia rozrywkowo-kulturalnych. W HALI NYSA pamiętano o różnych potrzebach klientów; sala konferencyjne, siłownia (w trakcie doposażania), szatnie i ponad 300 miejsc parkingowych - to niezbędne zaplecze każdego prestiżowego wydarzenia artystycznego i biznesowego. Na specjalnych gości czeka ponad 48 miejsc w wydzielonych i komfortowych lożach w ekskluzywnej Strefie VIP - SKY BOX.

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami; w szczególności z dysfunkcją ruchu. Udogodnienia w tym zakresie nie dotyczą jedynie samego obiektu, ale i przestrzeni wokół kompleksu HALI NYSA. Pomagają w tym:

  • ciągi piesze wyposażone są w obniżone krawężniki,
  • rampy podjazdowe (wyposażone w odpowiednie poręcze), zlokalizowane przy schodach głównych z obu stron HALI NYSA, umożliwiające dotarcie na poziom wejścia do obiektu,
  • kasy biletowe w holu głównym posiadają konstrukcję, która umożliwia bezproblemowe kupno biletów przez osoby na wózkach - obniżone lady oraz urządzenia przystosowane do komunikowania się na odpowiedniej wysokości.

Ponadto, dla osób niepełnosprawnych dojeżdżających samochodami, przygotowano widoczne i dobrze oznakowane miejsca parkingowe. Poruszając się dalej po HALI NYSA niepełnosprawni mogą korzystać z sanitariatów w pełni dla nich przystosowanych, wyposażonych także w instalację przyzywową.

 

REGULAMIN OBIEKTU
HALA NYSA
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA W NYSIE
zarządzanej przez Agencję Rozwoju Nysy sp. z o. o. z siedzibą w Nysie na ul. Ogrodowej 4 z dnia 2 listopada 2017 r.§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. HALA NYSA, zwana również Halą Sportowo-Widowiskową w Nysie, jest obiektem położonym przy ul. Sudeckiej 23, 48-303 Nysa, wraz z przyległym gruntem.
2. HALA NYSA jest zarządzana i administrowana przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie, przy ul. Ogrodowej 48-300 Nysa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw pod nr KRS 1087917693 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu  VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  posiadającą kapitał zakładowy 39 872 500.00 zł, opłacony w całości, NIP7531891768, REGON 531303212, zwaną dalej ARN.
3. HALA NYSA jest miejscem organizowania wydarzeń, akcji społecznych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, jak również konferencji, wystaw, targów, sympozjów naukowych, w tym również imprez masowych podlegającym rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. 62 poz. 504, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o bezpieczeństwie, i innych przedsięwzięć zwanych dalej imprezami.
4. HALA NYSA składa się z pomieszczeń spełniających niezależne funkcje: płyta główna z trybunami, sala konferencyjna, sky boxy, siłownię, pomieszczenia gastronomiczne, szatnie, parkingi zewnętrzne, pomieszczenia techniczne i biurowe oraz inne.
5. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu, przy czym dodatkowe szczegółowe uregulowania zawarto w regulaminach: parkingu, sky boxów, płyty głównej.
6. Niniejszy Regulamin utożsamia określenie Najemcy z określeniem: Organizator Imprezy. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Najemcy należy przez to rozumieć Organizatora. Nawet, jeżeli jest to odrębny podmiot.
7. Najemca, uczestnicy Imprez oraz inne osoby przebywające na terenie Obiektu są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Hali Nysa, a Najemca oraz uczestnicy Imprez Masowych dodatkowo zobowiązani są do przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
8. Warunkiem zapewnienia porządku bezpieczeństwa osób przebywających na Hali Nysa jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tejże ustawy.
9. HALA NYSA wyposażona jest w systemy monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować:
a.) wizerunek każdej osoby przebywającej w Obiekcie;
b.) przebieg zdarzeń;
c.) zdarzenia w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych oraz wynajętych, a także niedostępnych dla publiczności.
10. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na nagrywanie dla potrzeb Najemcy lub Agencji Rozwoju Nysy, oraz jest równoznaczne z akceptacją monitoringu. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą pociągnięcia do prawnej odpowiedzialności osób, które nie dostosują się niniejszego regulaminu.
11. Całodobowe usługi dozoru i ochrony osób i mienia wewnątrz Obiektu realizuje agencja działająca na rzecz ARN, której pracownicy są stosownie umundurowani, zwana dalej Ochroną. Zakres uprawnień pracowników Ochrony reguluje odrębna umowa, a obejmuje ona między innymi:
a.) uruchamianie procedur alarmowych w sytuacjach zagrożenia;
b.) sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń;
c.) dopilnowanie wygaszania światła oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej;
d.) weryfikację zamknięcia pomieszczeń po zakończonej pracy oraz weryfikacja kompletności oddanych kluczy Ochronie;
e.) weryfikację zamknięcia drzwi korytarzy, drzwi przeciwpożarowych w czasie ich nieużywania i w związku zakazem czasowego lub stałego blokowania mechanizmów samo-zamykających drzwi;
f.) prawo wstępu, przy udziale Najemcy i ARN, do pomieszczeń w celu weryfikacji ich stanu, w tym w szczególności w celu ochrony mienia oraz w wypadkach zagrożenia.
12. Na terenie Obiektu usługi gastronomiczne świadczy podmiot na zasadach wyłączności. Rezygnacja w wyłączności dla celów organizowania imprezy wymaga osobnego ustalenia Stron Umowy, co do zakresu włączenia i jego kosztów. Korzystający z Obiektu, Najemca zobowiązują się nie prowadzić na terenie Obiektu Żadnych usług gastronomicznych oraz dystrybucji napojów i żywności.
13.  Za pozostawienie bez opieki przedmioty na terenie Obiektu Hala Nysa nie ponosi odpowiedzialności. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy o rzeczach znalezionych oraz kodeksu Cywilnego w tym w szczególności art. 187 i 189 KC.
14. Wejście lub wyjazd na teren  HALI NYSA jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących Regulaminów I zobowiązaniem do ich przestrzegania.
15. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępniania pomieszczeń i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach.
16. Żadna cześć Obiektu nie może być wykorzystywana do celów mieszkalnych.

§2
ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU 
1. Prawo wstępu na teren HALI NYSA mają osoby posiadające:
a.) ważny bilet wstępu na imprezę;
b.) zaproszenie dla gości lub karty wstępu wydane przez Organizatora  Imprezy lub Najemcę Obiektu;
c.) identyfikatory wydane przez Organizatora Imprezy lub Najemcę Obiektu;
d.) identyfikatory wydane przez Agencję Rozwoju Nysy;
e.) ważne legitymacje służbowe funkcjonariuszy służb państwowych, przedstawicieli jednostek komunalnych i sanitarnych uprawnionych do czynności kontrolnych po uprzednim zgłoszeniu się do przedstawicieli Najemcy, Agencji Rozwoju Nysy i HALI NYSA.
2.  Osoby wchodzące do Obiektu są zobowiązane do okazywania służbie porządkowej Najemcy lub Ochronie biletu wstępu lub innego dokumentu wymienionego w us. 1 uprawnionego do wstępu.
3. Do Obiektu nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4. Osoby wchodzące na teren Obiektu mają obowiązek posiadania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości.
5. Osoby małoletnie, w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie z opiekunem.
6. Osoby wchodzące do Obiektu mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem uznania prawa do odmowy wstępu lub usunięcia z Obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
7. Agencja Rozwoju Nysy lub Ochrona może odmówić wstępu do Obiektu osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku HALI NYSA i współpracowników oraz Sponsora Tytularnego.
8. Dostęp do Obiektu może być ograniczony w związku w organizacją Imprez oraz ich charakterem.
9. Osoby wykonujące usługi, naprawy, remonty na terenie Obiektu mogą wjechać lub wejść na postawie wcześniej przesłanych i zatwierdzonych wykazów osób oraz pojazdów.

§3
BILET WSTĘPU, ZAPROSZENIE, KARTA WSTĘPU
1. Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu lub identyfikator zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w Regulaminie Obiektu, Regulaminie Imprezy w Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego.
2. Bilet wstępu, zaproszenie lub karta wstępu upoważniają do:
a.) poruszania się po strefach i sektorach przeznaczonych dla publiczności oraz zajęcia określonego miejsca,
b.) uczestnictwa w wydarzeniu w czasie określonym przez Najemcę,
3. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do:
a.) okazywania ważnego biletu wstępu lub zaproszenia lub karty wstępu oraz posiadanego bagażu.
b.) korzystania z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonych dla potrzeb danej Imprezy,
c.) zachowania się w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób,
d.) posiadania biletu wstępu, zaproszenia lub karty wstępu przez cały czas przebywania w Obiekcie,
e.) niezwłocznego zgłaszania dostrzeżonego zagrożenia dla osób lub mienia odpowiednim służbom porządkowym,
f.) stosowania się wszelkich komunikatów wydawanych podczas pobytu w Obiekcie.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące biletu wstępu, zaproszenia, karty wstępu lub organizacji Imprezy, uczestnik Imprezy ma prawo zgłaszać Organizatorowi.

§4
OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE 
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie HALI NYSA:
a.) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
b.) napojów alkoholowych, z wyjątkiem kupna i spożywania na terenie Obiektu, w miejscach do tego wyznaczonych, napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu,
c.) broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych,
d.) innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
e.) pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania,
f.) butelek, szklanek, plastikowych i metalowych puszek,
g.) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych,
h.) instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów,
i.) wskaźników laserowych,
j.) elementów ubioru mogących służyć do maskowania twarzy w celu  utrudnienia identyfikacji,
2. Ponadto zabrania się uczestnikom Imprez:
a.) przebywania w sektorach i na poziomach trybun innych niż wskazane na bilecie wstępu lub zaproszeniu lub karcie wstępu,
b.) przebywania w strefach HALI NYSA wyłączonych dla uczestników,
c.) blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz zawężenia szerokości wejść i wyjść, stania i siadania na schodach, blokowania wejść i wyjść prowadzących na widownię;
d.) blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg ewakuacyjnych,
e.) używania dornów i innych urządzeń latających lub poruszających się w innych sposób wewnątrz Obiektu oraz nad terenem HALI NYSA,
f.) rzucania jakimkolwiek przedmiotami, używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakimikolwiek osób, wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób,
g.) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac,
h.) palenia tytoniu wewnątrz Obiektu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
i.) pisania, rysowania lub naklejania na ścianach i urządzeniach oraz oklejania jakimikolwiek drukami,
j.) prowadzenia jakichkolwiek działalności gospodarczej, w tym sprzedawania jakichkolwiek towarów, biletów, kart wstępu bez zgody Najemny oraz Hali Nysa.
k.) rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Najemcy oraz Hali Nysa.
l.) wprowadzania zwierząt,
m) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Obiektu,
n.) używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie HALI NYSA w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
3. Zabrania się pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów,
4. Na terenie Obiektu drzwi korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe są bezwzględnie zamknięte po każdorazowym przejściu i w czasie kiedy nie są  używane. W szczególności zabrania się stałego lub czasowego blokowania mechanizmów samozasysających drzwi

§5
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PODCZAS IMPREZ
1. Obowiązkiem osób przebywających podczas Imprez jest wykonywanie poleceń upoważnionych pracowników ARN,  HALI NYSA, Ochrony, a także służb zatrudnionych przez organizatora Imprezy, służb ochrony, porządkowych i informacyjnych oraz poleceń wydawanych przez uprawnionych funkcjonariuszy w tym Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
2. Imprezy masowe odbywają się na podstawie przepisów o bezpieczeństwie.
3. Z terenu Imprezy wyłącza się między innymi:
a.) pomieszczenie firm współpracujących z HALĄ NYSA w zakresie cateringu, ochrony i sprzątania,
b.) pomieszczenie biurowe i administracyjne Hali Nysa
c.) pomieszczenia techniczne w tym wymiennikownie, rozdzielnie elektryczne, maszynownie dźwigów, kotłownie oraz pomieszczenia magazynowe.
d.) inne pomieszczenia: wynajęte na podstawie odrębnych umów, sky boxy, pomieszczenia kasowe, pomieszczenie monitoringu, centrum dowodzenie, poziom D.
Pomieszczenia określone wyżej nie są udostępniane Najemcy oraz uczestnikom Imprezy.
4. W trakcie trwania Imprezy nie udostępnia się dla uczestników Imprezy pomieszczeń wynajętych. Do pomieszczeń tych zaliczamy: pomieszczenia dla zawodników, trenerów, masażystów i rehabilitantów, pomieszczenia siłowni i rozgrzewko-we, garderoby gwiazd, pokoje wypoczynku ekip produkcyjnych i zespołów występujących, sale konferencyjne, sale przeznaczona dla dziennikarzy oraz inne pomieszczenia, do których Najemca ograniczył dostęp.
5. Do pomieszczeń określonych w punkcie 3 występuje bezwzględny brak dostępu dla Najemcy i uczestników. Do pomieszczeń określonych w punkcie 4 dostęp jest możliwy jedynie na podstawie uprzednio ustalonego przez Najemcę sytemu przepustek, akredytacji lub identyfikatorów.
6. Pracownicy ARN oraz pracownicy firm współpracujących: sprzątającej, ochrony wchodzą i wychodzą z Obiektu na podstawie na podstawie stosownych identyfikatorów. Najemca otrzymuje wzór takiego identyfikatora. Najemca może wydać dodatkowe, własne akredytacje lub identyfikatory dla ARN i firm współpracujących na podstawie przedłożonych list. Akredytacje lub identyfikatory należny nosić w widocznym miejscu i okazywać na każde wezwanie uprawnionej osoby do ich weryfikacji.
7. Dostęp do płyty głównej oraz poszczególnych poziomów Obiektu jest możliwa wtedy, gdy wynika to z zawartej umowy między Najemcą a ARN oraz wynika ze scenariusza realizowanego przez Najemcę.
8. Najemca, Organizator Imprezy Masowej zobowiązany jest do uzyskania zgody na przeprowadzenia Imprezy Masowej Burmistrza Miasta Nysa, za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wydanej w formie decyzji administracyjnej.
9. Najemca, Organizator składając wnioski o wydanie opinii Komendanta Miejskiego Policji w Nysie oraz opinii Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Nysie o przeprowadzenie Imprezy Masowej przedkładają kopię tych wniosków do Agencji Rozwoju Nysy.
10. Najemca, Organizator odpowiada za porządek i bezpieczeństwo Imprezy.
11. Najemca, Organizator przed rozpoczęciem Imprezy w terminie zgodnym z umową dostarcza do ARN decyzję o której mowa w punkcie 8 wraz z opiniami: Komendanta Powiatowego Policji w Nysie, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Nysie, Nyskiego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Inspektora Sanitarnego w formie postanowienia oraz dostarcza kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom Imprezy organizowanej zgodnie w Umową Najmu Obiektu.
12. Najemca, Organizator powołuje Kierownika do spraw Bezpieczeństwa, który reprezentuje Organizatora w zakresie bezpieczeństwa Imprezy. Organizator przekazuje niezwłocznie, nie później niż w chwili rozpoczęcia Imprezy, informację o mogących wystąpić zagrożeniach porządku, o ewentualności uznania Imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz o liczebności służb ochrony, porządkowej i informacyjnej na poszczególnych poziomach 0, 1 ,2 wraz z ciągami komunikacyjnymi, terenem zewnętrznym i parkingami.
13. Najemca, Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia Imprezy, w tym w szczególności do zabezpieczenia zdrowia i życia uczestników Imprezy. Najemca, Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy dewastacją. Najemca, Organizator odpowiada za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa Obiektu wraz z przyległym terenem.
14. Najemca, Organizator odpowiada za przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa, a w szczególności za:
a.) zabezpieczenie drożności dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych wewnętrznych i zewnętrznych,
b.) montaż konstrukcji i urządzeń zgodnie z dokumentacją, przeznaczeniem i właściwymi przepisami,
c.) montaż urządzeń elektrycznych zgodnie z właściwymi normami;
d.) zatrudnienie firm produkcyjnych i innych posiadających właściwe certyfikaty, które stosować będą tylko i wyłącznie certyfikowane materiały,  
e.) wszelkie działania związane z pirotechniką w tyn pirotechniką sceniczną, winny uzyskać właściwe opinie, być odpowiednio zabezpieczone oraz być ujęte w dokumentacji Imprezy przedkładanej do opiniowania właściwych służb.
f.) zapoznanie osób działających w jego imieniu i na jego rzecz z powołaną wcześniej Instrukcją Bezpieczeństw Pożarowego i niniejszym Regulaminem, Z topografią Obiektu, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego i pomocy medycznej.
15. Wnoszenie i używanie materiałów pirotechnicznych możliwe jest po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ, uzgodnieniu ze służbami technicznymi Agencji Rozwoju Nysy która zarządza HALA NYSA. I dozwolone jest dla firm oraz osób posiadających niezbędne certyfikaty w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych.
16. Przedstawiciel najemcy, Organizatora oraz Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa działający w imieniu i na rzecz Najemcy, Organizatora uczestniczą w odprawach roboczych zwołanych przez ARN.
17. W umowach najmu Obiektu dla Imprez niemasowych, powyższe zasady bezpieczeństwa stosuje się odpowiednio.

§6
ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W OBIEKCIE
1. Szatnia jest nieobowiązkowa. W szatni przechowywane są nakrycie wierzchnie, parasole, kapelusze, bagaże itp. rękawiczki, szaliki, czapki, itp., winny zostać starannie schowane i zabezpieczone by nie wypadły z okrycia.
2. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów.
3. Korzystanie z szatni podlega opłacie zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Opłata za korzystanie z szatni jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi.
4. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione przez ARN.
5. Rzeczy pozostawione w szatni wydawane są na podstawie numerka szatniowego, za jego zwrotem.
6. Za zgubiony lub zniszczony numerek szatniowy obowiązuje opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem. W przypadku zgubienia numerka szatniowego, rzeczy będą wydane po zakończeniu Imprezy, na podstawie sporządzonego Protokołu.

§7
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegajcie Regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu.
2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, w tym zniszczeń, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie.
3. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować następujące środki:
a.) zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
b.) wyprowadzić z Obiektu i jego terenu,
c.) przekazać Policji osoby zakłócające porządek publiczny.
4. ARN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczanie informacji o zmianie na stronie internetowej o udostępnienie zmian na terenie Obiektu.

Agencja Rozwoju Nysy
BOGDAN WYCZAŁKOWSKI
Prezes Zarządu

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H