do góry
Strona główna Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa parking

13 kwietnia 2017
kategoria:
Ogłoszenia

Prezes Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
Ogłasza I pisemny nieograniczony przetarg ofert na dzierżawę części działki nr 5 km.1 o pow. 7 545m2, położonej w Skorochowie, na której zlokalizowana jest toaleta publiczna i parking niestrzeżony płatny, w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:
 • toalety publicznej o powierzchni 98,53 m2 wraz z wyposażeniem, znajdującej się w Skorochowie przy parkingu Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o.
 • terenu utwardzonego przeznaczonego na parking niestrzeżony płatny o powierzchni (docelowo 10 miejsc parkingowych - TIR, 5 miejsc parkingowych - BUS, 43 miejsca parkingowe – samochody osobowe). 2000,00 zł netto + 23% VAT miesięcznie, przy czym minimalne podniesienie stawki to: 100,00 zł netto miesięcznie.
 1. Przedmioty dzierżawy przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na ich udostępnianiu i obsłudze.
 2. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 1 roku, począwszy od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r.
 3. w przypadku właściwej realizacji zobowiązań umownych przez Dzierżawcę, w szczególności  w zakresie jakości świadczonych usług, Wydzierżawiający może przedłużyć okres dzierżawy na czas nieoznaczony, na warunkach do uzgodnienia.
 4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nie może być niższa niż kwota wywoławcza wynosząca:
 5. Wysokość opłat może zostać zróżnicowana na sezonową i posezonową na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy stronami.
 6. Czynsz dzierżawny oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości i mediów (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych) będą płatne miesięcznie z dołu do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.
 7. Opis i wyposażenie:

Toaleta :

 • lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (podlicznik), wodno-kanalizacyjną (wodomierze), wentylację elektryczną.
 • za korzystanie z toalety Dzierżawca może pobierać opłatę do wysokości 2,00 zł od osoby.

Teren – parking dostępny całodobowo:

 • teren oświetlony oznaczony znakami drogowymi;
 • uzupełnienie terenu w pozostałe tablice (w tym obowiązkowo w regulamin korzystania z parkingu zaakceptowany przez Wydzierżawiajacego) i znaki dodatkowe oraz ewentualnie montaż parkometru Dzierżawca wykona na własny koszt. Tablice i urządzenie (parkometr) winny być zamontowane na stałe, na czas trwania umowy,
 • w regulaminie korzystania z parkingu należy ująć zapis zakazujący parkowania pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
 • za korzystanie z miejsca postojowego Dzierżawca może pobierać opłaty w wysokości maksymalnie:
 • do 4 zł – opłata jednorazowa samochody osobowe
 • do 5 zł  - za 4 h samochody ciężarowe
 • do 20 zł – za dobę samochody ciężarowe
 1. Teren parkingu będzie utrzymywany w czystości przez Dzierżawcę.

UWAGI:

 1. Zakres utrzymania terenu w czystości obejmuje:
 • bieżące utrzymanie czystości chodników, podjazdów i wejścia do budynku, bieżące utrzymanie czystości   na terenach zielonych i, bieżące podlewanie, pielęgnację rabat kwiatowych i trawników, przycinkę sanitarną krzewów, usuwanie przyrostów, bieżące utrzymanie czystości placu przy pojemnikach na odpady oraz nadzór nad wywozem nieczystości, czyszczenie ławek, wycieraczek, opróżnianie koszy na śmieci na terenie parkingu, w okresie letnim – koszenia trawy na trawnikach (gdy trawa osiągnie 8-12 cm wysokości),   w okresie jesiennym – grabienia i zbierania liści oraz ich wywóz z posesji, w okresie zimowym – od godz. 6:00 odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi z chodników, dojść do budynku, schodów, podjazdów, parkingu oraz dojść do pojemników na odpady – posypywanie mieszanką piasku z solą.
 1. Planowany termin przekazania przedmiotu dzierżawy – 1 maja 2017r.

II. CZAS ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o w Nysie przy ul. Ogrodowej 4 do dnia 24  kwietnia 2017 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę toalety publicznej w Skorochowie przy parkingu Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o.             i parkingu niestrzeżonego płatnego”
 2. Otwarcie ofert nastąpi 27 kwietnia 2017roku o godzinie 9:00.

III. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 1. Wpłata wadium w wysokości 3000 zł na rachunek bankowy Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o z siedzibą w Nysie: PKO BP SA nr 05 1020 3714 0000 4202 0008 1810 „Wadium - Przetarg na dzierżawę toalety publicznej w Skorochowie przy parkingu Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. i parkingu niestrzeżonego płatnego” w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godz. 14:00, przy czym:
 • wadium oferenta wygrywającego przetarg stanowić będzie kaucję zabezpieczającą wykonanie przedmiotu umowy dzierżawy.
 • w przypadku niepodpisania umowy dzierżawy przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie wskazanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
 • zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia oferentów o wynikach postępowania.
 1. Złożenie kompletnej oferty z zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę toalety publicznej w Skorochowie przy parkingu Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. i parkingu niestrzeżonego płatnego”.
 2. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia) z informacjami:
 • dane oferenta (imię i nazwisko, adres albo nazwa firmy i siedziba oferenta),
 • nr NIP, jeśli oferent jest przedsiębiorcą, PESEL, jeśli oferent jest osobą fizyczną,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i wzorem umowy, zgodę małżonka/małżonki na zawarcie umowy (dotyczy osób fizycznych),
 • oferowaną kwotę za dzierżawę w rozbiciu na kwotę netto + VAT rocznie;
 • dowód wpłaty wadium,
 • wzór Regulaminu parkingu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze ARN sp. z o.o w Skorochowie, tel. 77 433 20 26 wew. 15.

Agencja Rozwoju Nysy sp. z o.o zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz ofertowy
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Parking, toaleta - przetarg.pdf 17-04-13 11:26 0.93MB pobierz plik: Parking, toaleta - przetarg.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H