do góry
Strona główna Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż prawa własności budynku BAR PIRANIA - SKOROCHÓW

12 maja 2017
kategoria:
Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie przy ul. Ogrodowej 4 ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności budynku handlowo – usługowego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu BAR PIRANIA - SKOROCHÓW.

Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 114 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 90 m2, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Przedmiotowa działka położona jest w Skorochowie, gm. Nysa, nr ewidencyjny 282, km. 4, o powierzchni 0,0237 ha, przy głównym parkingu przy Jeziorze Nyskim. Właścicielem gruntu jest Gmina Nysa, użytkownikiem wieczystym gruntu do 18.01.2115 r. i właścicielem budynku jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., KW nr OP1N/00084892/5.

Cena wywoławcza nieruchomości – 270 000 zł

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki – Nysa, ul. Ogrodowa 4, w dniu 02 czerwca 2017 r. o godz. 1000.
 2. Nabycie nieruchomości zwolnione jest z opodatkowania podatkiem VAT.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne stosowne umocowanie do udziału w przetargu.
 4. Wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 31 maja 2017 r. na konto: ARN Sp. z o.o. - PKO BP SA nr 05 1020 3714 0000 4202 0008 1810.
 5. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Spółki.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
 8. Spółka ustali z osobą wyłonioną jako nabywca dogodną dla stron datę i miejsce zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 10. Nieruchomość jest wynajęta do dnia 30 września 2017 r.
 11. ARN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki i na stronach internetowych Spółki.

Uwaga: Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Spółki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 431-00-10, 77 448-14-91.

Nysa, 12 maja 2017 r.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Przetarg Pirania-12052017093918.pdf 17-05-12 10:38 527.68KB pobierz plik: Przetarg Pirania-12052017093918.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H