do góry

Regulamin

     I   ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 1. Działalność w zakresie upowszechniania nauki i doskonalenia pływania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań w sytuacjach trudnych, wynikających ze współzawodnictwa oraz interakcji społecznych zachodzących w grupie.

     II  SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Organizatorem zajęć w Nyskiej Szkole Pływania ARN jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. (ARN Sp. z o.o.)             z siedzibą w Nysie, przy ul.Karola Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa.
 2. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni w Nysie przy ul. Piłsudskiego 40.
 3. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w zależności od umiejętności pływania, według ustalonego przez trenerów harmonogramu.
 4. Przypisanie do grupy zajęciowej odbywa się podczas zapisu.
 5. Harmonogram zostaje udostępniony uczestnikom i rodzicom na stronie internetowej www.arn.nysa.pl/szkola_plywania.
 6. Zajęcia prowadzi kadra trenersko-instruktorska, według własnego programu nauczania.
 7. W danym roku szkolnym Nyska Szkoła Pływacka organizuje ROCZNY KURS PŁYWANIA podzielony na trzy etapy (jesienny, zimowy, wiosenny), z których każdy jest kontynuacją poprzedniego. Okres rozliczeniowy w danym etapie to 10 zajęć (około trzy miesiące).
 8. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w trakcie całego cyklu szkoleniowego, czas trwania lekcji to 45 minut.         W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą odbywać się 2 x w tygodniu.
 9. Zajęcia odbywają się zgodnie z podziałem na grupy wiekowe oraz zgodnie z poziomem umiejętności pływania, dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników.
 10. Osoba niepełnoletnia zostaje przyjęta do Szkoły Pływackiej na podstawie zapisu wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu pływackiego.
 11. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia dalszego udziału z kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
 12. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada prowadzący.
 13. Przed wejściem na pływalnię obowiązuje zmiana obuwia na klapki kąpielowe
 14. Zgodnie z regulaminem pływalni rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać na niecce podczas zajęć.
 15. Uczestnicy i rodzice zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni w Nysie oraz Nyskiej Szkoły Pływackiej ARN.
 16. W przypadku ograniczenia działalności lub zamknięcia Krytej Pływalni w Nysie z przyczyn epidemiologicznych lub      w wyniku innych działań organów administracyjnych, Organizator dołoży wszelkich starań, żeby dostosować harmonogram i podział na grupy do obowiązujących warunków. W przypadku obowiązku zamknięcia pływalni Organizator będzie realizował obowiązujące wówczas przepisy porządkowe, w szczególności zaproponuje przełożenie zajęć na kolejny termin, a następnie zwrot należności za niewykorzystane zajęcia.

     III  PŁATNOŚCI

 1. Płatności za szkolenie dokonuje się z góry za blok 10 godzinny, który trwa cyklicznie. Terminem wpłaty są pierwsze zajęcia w nowym bloku.
 2. Dopuszcza się dokonanie wpłaty za dany etap kursu w dwóch równych ratach. Pierwsza wpłata przed rozpoczęciem zajęć, kolejna po piątych zajęciach.
 3. Wpłaty należy dokonywać na konto: 69 1050 1490 1000 0005 0292 4426, z dopiskiem: Szkoła Pływania, imię          i nazwisko uczestnika.
 4. Osoba zapisująca się na naukę pływania w trakcie jej trwania opłaca liczbę zajęć, jaka pozostała do końca danego bloku, w każdym innym przypadku uiszcza opłaty zgodnie z pkt. 1.
 5. W przypadku odmówienia dalszego udziału w kursie pływania, o którym mowa w części II ust. 8, nie przysługuje zwrot płatności za dany blok.

     IV  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy,
 5. 6 ust.1 lit. f RODO – prawnie interes administratora lub strony trzeciej jakim jest zapobieganie oszustwom.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 

     V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nieobecności Nyska Szkoła Pływania nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 2. W sytuacjach losowych, nieobecności są rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów prawnych. Wówczas, o ile w inne dni zajęciowe będą wolne miejsca w grupach, możliwe będzie odbycie zajęć z inną grupą.
 3. Zapisy na zajęcia są imienne. Nie jest możliwe udostępnienie zajęć osobom trzecim.
 4. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy i ich opiekuni akceptują regulamin Szkoły Pływania.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H