do góry
Strona główna Obiekty sportowe Kąpielisko Regulamin kąpieliska miejskiego

Regulamin kąpieliska miejskiego

REGULAMIN
ZESPOŁÓW BASENÓW SPORTOWO-REHABILITACYJNYCH GMINNEGO CENTRUM WSPARCIA III-CIEGO SEKTORA WRAZ Z AKTYWNĄ STREFĄ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW

Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do ich przestrzegania.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Zespołów Basenów Sportowo-Rehabilitacyjnych (Baseny) Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora, zlokalizowanego w Nysie, przy ul. Saperskiej, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. (ARN Sp. z o.o.).
2. Baseny są otwarte w ciągu roku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia lub do zakończenia okresu kąpielowego, we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 10.00 do 18.00.
3. ARN Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren Basenów.
4. Prawo wstępu na teren Basenów mają posiadacze ważnych biletów wstępu, które należy zachować do kontroli przez cały czas pobytu.
5. Osoby, które nie posiadają ważnego biletu, osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Basenów.
6. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Basenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwają ratownicy.
8. Ratownicy noszą ubiór w kolorze pomarańczowym, białym lub szarym z napisem "ratownik".
9. Osoby korzystające z Basenów zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz znaków nakazu i zakazu umieszczonych na terenie Basenów.
10. Na Basenach obowiązują następujące sygnały flagowe:
1) flaga biała – kąpiel dozwolona,
2) flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
3) brak flagi – baseny nieczynne.
11. Opiekun zorganizowanej grupy zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem Regulaminu przez podopiecznych oraz zgłosić pobyt grupy ratownikowi.
12. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, oraz noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.
13. Wejście do strefy mokrej Basenów (drewniane pomosty) odbywa się wyłącznie poprzez „nogomyjki”.
14. Wejście do Basenów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (schody, pochylnie) oznaczonych kolorem szarym.
15. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
16. Osoby przebywające na terenie basenów obowiązane są bezzwłocznie poinformować ratownika o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
17. Osobom znajdującym się na terenie Basenów nie wolno:
1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
2) niszczyć urządzeń i sprzętu Basenów,
3) korzystać z kąpieli bez stroju kąpielowego,
4) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób,
5) wchodzić na drewniane pomosty bezpośrednio z plaży piaszczystej,
6) skakać do wody lub wchodzić w inny sposób niż określony w Regulaminie,
7) zanieczyszczać wody w Basenach.
18. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Basenów:
1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
3) napojów alkoholowych, alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych środków podobnie działających,
4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
5) przedmiotów o dużych gabarytach takich jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
6) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
19. Ponadto zabrania się:
1) korzystania z Basenów osobom ze złym stanem zdrowia, chorobami serca lub układu krążenia, posiadającymi jakiekolwiek skaleczenia lub rany,
2) wprowadzania (wnoszenia) zwierząt,
3) spożywania alkoholu na terenie Basenów,
4) wchodzenia na i przechodzenia przez: budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie dotyczy płotów, murów, murków, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, masztów, dachów, itp.,
5) rzucania wszelkimi przedmiotami,
6) używania wulgarnego, obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób lub takiego zachowania, które narusza dobre obyczaje,
7) rozpalania ognia, zapalania fajerwerków, petard i rac świecących,
8) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody ARN Sp. z o.o.,
9) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi miejscami,
11) zaśmiecania Basenów.
20. ARN Sp. z o.o., niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę właściwego postępowania, zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Basenów, przez właściwe służby lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do zasad wyrażonych w Regulaminie lub każdej osoby, której obecność na terenie Basenów jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
21. Osoba usunięta z terenu Basenów nie ma prawa zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
22. Osoby niszczące i uszkadzające mienie znajdujące się na terenie Basenów ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
23. Za zaginięcie przedmiotów wartościowych na terenie Basenów ARN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
24. Skargi i wnioski oraz pisma związane z korzystaniem z Basenów zgłasza się do ARN Sp. z o.o.
Prezes Zarządu ARN Sp. z o.o.

REGULAMIN
ZESPOŁU ZJEŻDŻALNI GMINNEGO CENTRUM WSPARCIA III-CIEGO SEKTORA
WRAZ Z AKTYWNĄ STREFĄ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW.

Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do ich przestrzegania.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Zespołu Zjeżdżalni (Zjeżdżalnie) Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora, zlokalizowanego w Nysie, przy ul. Saperskiej, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. (ARN Sp. z o.o.).
2. Prawo do korzystania ze Zjeżdżalni mają osoby, które wykupiły bilet wstępu na teren Basenów Sportowo-Rehabilitacyjnych.
3. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze Zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów w sposób określony na rysunkach zamieszczonych na planszach bezpieczeństwa.
4. Na schodach Zjeżdżalni obowiązuje kolejka, a zejście schodami jest dozwolone przy barierce.
5. Zauważone w trakcie zjazdu usterki Zjeżdżalni należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
6. Ślizgi winny być wykonywane z zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:
1) osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zapalenia się zielonego światła, po sprawdzeniu czy w rynnie płynie woda,
2) zjazd swobodny odbywa się w pozycji leżącej lub półleżącej na plecach z nogami skierowanymi w dół,
3) zjazd z wykorzystaniem pontonu odbywa się w pozycji leżącej lub półleżącej na pontonie z nogami skierowanymi w dół,
4) po zakończeniu ślizgu należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rury, robiąc miejsce do wodowania następnemu użytkownikowi oraz bezzwłocznie opuścić hamownię Zjeżdżalni,
5) ślizg z wykorzystaniem pontonu dozwolony jest wyłącznie w Zjeżdżalni przeznaczonej do ślizgu pontonowego.
7. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, itp.
8. Bezwzględnie zabrania się:
1) rozpoczynania ślizgu, gdy pali się czerwone światło,
2) wskakiwania do rynny z rozbiegu,
3) wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych,
4) chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw np. wyścigów, zjazdów grupami, itp.
5) zatrzymywania się i stawania w Zjeżdżalni,
6) wykonywania ślizgu z wykorzystaniem pontonu w zjeżdżalni przeznaczonej do ślizgu swobodnego,
7) wykonywania ślizgu swobodnego w zjeżdżalni przeznaczonej do ślizgu z wykorzystaniem pontonu,
8) posiadania na ubiorze elementów metalowych,
9) wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze Zjeżdżalni.
9. Zabronione jest korzystanie ze Zjeżdżalni osobom:
1) ze schorzeniami serca i układu krążenia,
2) wrażliwym na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach,
3) cierpiącym na lęk wysokości oraz wrażliwym na nagłe przeciążenia,
4) w złym stanie zdrowia, posiadającymi jakiekolwiek skaleczenia lub rany.
10. Osobom, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – usunięcie z terenu Gminnego Centrum Wsparcia III-ciego Sektora bez prawa zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
11. Osoby niszczące i uszkadzające Zjeżdżalnie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
12. Skargi i wnioski oraz pisma związane z korzystaniem ze Zjeżdżalni zgłasza się do ARN Sp. z o.o.
Prezes Zarządu ARN Sp. z o.o.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H