do góry

Regulamin

Regulamin Krytej Pływalni

 1. Kryta Pływalnia podlega Agencji Rozwoju Nysy.
 2. Użytkownikiem basenu jest osoba, która posiada ważną kartę wstępu i przebywa na terenie pływalni.
 3. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub zagrożenia dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 4. Dzieci do sześciu lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Osoby korzystające z basenu obowiązuje noszenie specjalnie przeznaczonego do tego celu stroju kąpielowego ( mężczyźni – slipy ).
 6. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na basen wyłącznie w strojach sportowych, klapkach lub boso.
 7. Nakrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej obiektu.
 8. W przebieralni obowiązuje obuwie zmienne.
 9. Odzież osobistą należy przechowywać wyłącznie w szafkach ubraniowych.
 10. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub przebieralni, a nie oddane do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Każda osoba przed wejściem do wody basenowej obowiązuje umycie się pod natryskiem przy użyciu mydła.
 12. Korzystanie z niecki basenu może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 13. Ratownikami są osoby, które noszą ubiór z emblematem „RATOWNIK”, zgodny z przepisami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 14. Grupa zorganizowana korzystająca z usług pływalni wchodzi do obiektu równocześnie. Prowadzący zajęcia lub opiekun grupy sprawdza jej stan liczbowy przed i po zajęciach.
 15. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 16. Kierownik pływalni może kontrolować zajęcia odbywające się w obiekcie, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego ich prowadzenia.
 17. Grupy korzystające z basenu zobowiązane są po zajęciach złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.
 18. Osoby korzystające z usług pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 20. Osoby korzystające z usług pływalni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego jego przestrzegania.
 21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwan z obiektu pływalni.
 22. Osoby bez odpowiedniego stroju, obuwia i biletu wstępu mają zakaz wstępu na nieckę obiektu.
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.
 24. Osoby korzystające z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektu , a w szczególności:
 • biegać po terenie otaczającym niecki basenu,
 • skakać do wody,
 • hałasować,
 • spożywać na terenie niecki basenu produkty żywnościowe,
 • wprowadzać na teren pływalni zwierząt.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H